...
Afsluttede projekter

Afsluttede projekter


På Skive Tekniske Skole har vi gennemført en række projekter gennem årene. Nedenfor ses projekterne fra de seneste år. Tallet i parentes angiver året, hvor projektet blev afsluttet.

Cleaning in Healthcare (2016)

Sammen med Regionshospitalet i Randers deltog serviceassistentafdelingen på Skive Tekniske Skole i et ERASMUS+ partnerskab med henblik på at gøre vore serviceuddannelser endnu bedre.

Samarbejdspartnerne i projektet bestod af 10 fuldgyldige partnere: 3 erhvervsskoler, 2 forvaltningsmyndigheder vedr. uddannelse, 3 hospitaler og 2 rengøringsselskaber med 2 associerede partnere fra 4 forskellige lande (Estland, Finland, Frankrig, Danmark). De havde dannet et strategisk partnerskab for en 24 måneders periode for at forbedre og udnytte internationalt samarbejde og opgradere faglige stamdarder og kvalifikationer inden for rengøring i sundhedssektoren. Alle interessenter i projektet havde som mål at sikre højt kvalificerede medarbejdere inden for rengøringssektoren og gøre en fælles indsats for hele sundhedsvæsenet.

Projektet har blandt andet resulteret i, at flere serviceassistentelever fra Skive Tekniske Skole kommer på individuelle udlandsophold (mobiliteter) af to ugers varighed som en del af deres uddannelse.

Den sproglige dimension, gråzonesprog (2016)

Vores lærere oplevede af og til, at elever havde vanskeligheder ved at forstå "skolens sprog". Eleverne kunne have vanskeligt ved at forklare de faglige begreber, hvis det viste sig, at de f.eks. ikke kendte ord som sammensat, halvering, tilhørende, strækning, eksisterende, koble, materialistisk eller betydning. For faglæreren var det almindelige ord, men for eleven kunne det være "gråzoneord" - de var usikre på, hvad ordene dækkede over, og så kunne de ikke forstå faglærerens forklaring.

For mange unge var det at kunne læse og skrive én af de største udfordringer og samtidig en barriere for at kunne gennemføre deres erhvervsuddannelse. Formålet med projektet var, at lærere og læsevejleder kunne identificere, videreudvikle og implementere metoder og værktøjer, der kunne støtte eleverne i at blive bedre til faglig læsning og skrivning.

Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet og ledet af ministeriets Fastholdelses Taskforce.

Differentieret samspil mellem mentor og underviser på grundlag af differentieret undervisning (2014)

I projektet har vi sammentænkt mentorindsatsen direkte med den undervisningsinterne inklusion ved at lade klasseværelser og værksteder være de primære rum, hvor mentoren arbejder med mentees.

Projektet bestod af tre dele:

Vi har udviklet og afprøvet metoder til afdækning af udsatte elevers forudsætninger, der tog afsæt i elevernes møde med de faglige krav.

  • Vi har udviklet og afprøvet differentierede og praksisnære undervisningsforløb og elevopgaver på baggrund af et samarbejde mellem mentor og undervisere. Samarbejdet var baseret på et samspil mellem mentors afdækning af elevforudsætninger og særlige behov og differentierede og praksisrettede undervisningsmål, læringsaktiviteter og elevopgaver.
  • Et gennemgående arbejde med udvikling af en ny model for samarbejdet mellem mentor og undervisere.

Som led i projektet har vi udarbejdet:

  • Et idékatalog med korte beskrivelser af læringsforløb og elevopgaver og anvisninger på konkret brug heraf. Læs mere her.
  • Et inspirationshæfte til mentorer og lærere med beskrivelse af metoder til samarbejde, herunder praksisnær afdækning af elevforudsætninger. Læs mere her.

Projektet har været støttet af Undervisningsministeriet og er foregået i samarbejde med Det Nationale Center for Erhvervspædagogik. Det er gennemført i perioden 2012-13 på grundforløbsindgangene ”Mad til mennesker” og ”Bygnings- og brugerservice”, men de to produkter er af en sådan form, at de kan have interesse bredt blandt undervisere og mentorer på erhvervsskolerne. 

Erhverv i grundforløb 1 (2016)

Formålet med projektet var, at eleverne på grundforløb 1 fik erhverv ind under huden, så de kunne træffe et sikkert valg af uddannelse. Målene var dels at udvikle undervisning, der knyttede erhverv tættere til eleverne og dels at fremme elevernes motivation for fortsat uddannelse.

Det gjorde vi gennem en række forskellige projekter, knyttet til skolens to fagretninger på grundforløb 1, hvor eleverne kom i berøring med forskellige erhverv og så sig selv i forhold til disse.

Region Midtjylland støttede projektet.

Et hold - flere grundfagsniveauer (2016)

Formålet med projektet var at finde frem til velegnede måder at tilrettelægge og gennemføre grundfagsundervisning på grundforløb 1, som tilgodeså elever på forksellige niveauer og gav alle elever på et hold mulighed for at blive så dygtige som de kunne.

Projektet var støttet af Undervisningsministeriet og indgik i FoU-inspirationsprogrammet "Undervisning på forskellige niveauer".  Læs evalueringsinstituttets afsluttende rapport her.

Fra problemer til mirakler – ”Skive-uddannelsen”, en anden vej til et godt liv (2014)

I Skive kommune havde der aldrig været så mange unge i uddannelse som nu. Men samtidig havde kommunen aldrig haft så stor en ungeledighed som nu. Mange unge var havnet i en negativ spiral, hvor de oplevede en række nederlag og følte, at ingenting kunne lade sig gøre. Gennem projektet ville vi skabe en form, der gjorde det muligt for unge uden selvværd, uddannelse og job at få en uddannelse, så de kunne komme ind på arbejdsmarkedet.

Skive Tekniske Skole var partner i projektet, som blev styret af UU-Skive og Skive Handelsskole. Center for Ungdomsforskning fulgte projektet, som blev støttet af Region Midtjylland. Hent den afsluttende rapport her

How schools can reduce carbon emissions (2015)

Skive Tekniske Skole deltog i et energiprojekt i samarbejde med skoler i seks andre lande.

Projektet løb over to år som et Leonardo da Vinci projekt. Projektets idé var, at vi hver især ikke kan redde verden. Men vi kan starte med det nære og gennem et øget fokus på, hvad vi gør i dagligdagen, og hvad det betyder for udledningen af CO2, kan vi begynde at tænke på, hvordan vi reducerer vores energiforbrug og dermed udledningen af CO2 uden at miste komfort.

EUX- og HTX-elever fra Skive Tekniske Skole arbejdede med at finde gode forslag til, hvordan CO2 udledningen fra Skive Tekniske Skole kan reduceres gennem små og store ændringer i, hvordan vi udfører vores arbejde, studier, værkstedsundervisning osv. Undervisere og udvalgte elever fra skolen besøgte partnerskolerne fra følgende lande - Tyskland, Polen, Rumænien, Spanien, Grækenland og Sverige.

Se mere om projektet på http://sites.google.com/site/leonardoenergy2013

Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på Skive Tekniske Skole (2014)

Formålet med projektet var at indarbejde velegnede implementeringsmetoder, så Skive Tekniske Skoles fælles didaktiske og pædagogiske grundlag gennemsyrer skolens daglige virke.

Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet og udgjorde et delprojekt i  FoU-programmet ”Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på erhvervsskolerne,”. Projektet foregik i samarbejde med Metropol, Roskilde Universitetscenter og EVA. Hent afrapporteringen her.

Innovation og iværksætteri på grundforløb med internationalt perspektiv (2014)

I projektet har vi gået på to ben. Det handlede dels om at igangsætte innovative læreprocesser generelt i erhvervsuddannelserne og dels om at udvikle faget "Iværksætteri og innovation", så det får et internationalt perspektiv. På det generelle plan tog vi afsæt i grundforløbet "Bygnings- og brugerservice" og har udviklet en række undervisningsforløb, hvor innovative læreprocesser indgik.

Resultaterne fra nogle af disse forløb er bragt med ind i skolepraktikken, hvor eleverne omsatte deres løsningsforslag til praksis og afprøvede dem i praktikcentret.

For talentfulde elever på tværs af grundforløb har vi udbudt 8-ugers international påbygning med bl.a. et udenlandsk studieophold. Som led heri har vi gennem projektet udviklet faget "innovation og iværksætteri" mhb., at eleverne bliver rustede til at innovere og begå sig som iværksættere i en international sammenhæng.

Projektet er gennemført i 2013-14 og støttet af Fonden for Entreprenørskab. Læs mere her.

International studieretning på Teknisk Gymnasium Skive (2015)

Gennem projektet har vi udviklet og afprøvet en international studieretning, så vi nu har studieretningen som et fast tilbud til kommende elever. I projektet har vi fokuseret på udvikling af elevernes innovative og kommunikative kompetencer. Vi har samarbejdet med Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning samt University of North Dakota, hvor eleverne var på fire ugers studieophold.

Projektet blev gennemført fra 2011-15 og støttet af Region Midtjylland.

Not safe? – No way! (2012)

Elever og lærere på værktøjsmageruddannelsen fra Skive Tekniske Skole arbejdede i projektet sammen med elever og lærere fra Tyskland og Skotland om at fremme et godt arbejdsmiljø. Opnåelse af kulturelle kompetencer og interkulturel forståelse var også et vigtigt element i det tværnationale samarbejde.

Projektet var en del af EU’s Comenius program og bevilget af Styrelsen for Internationale Uddannelser.

Ny Nordisk Skole (2016)

Skive Tekniske Skole deltog som Ny Nordisk Skole-institution i et stort anlagt projekt i ”Ministeriet for Børn og Undervisning”. Gennem projektet har vi arbejdet med en række pædagogiske forandringsprocesser, der skulle understøtte målene for Ny Nordisk Skole om at:

  • Udfordre alle unge, så de bliver så dygtige som de kan.
  • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.

Det første mål indgår nu som et centralt pejlemærke i Skive Tekniske Skoles fælles pædagogiske og didaktiske grundlag.

Prototypeudvikling på industrielle EUD-uddannelser (2016)

Skive Tekniske Skole har gennemført et 3-årigt projekt for talentfulde elever om prototypeudvikling inden for industrien. Projektet har fungeret som et vigtigt springbræt frem mod etableringen af de nye talentspor i erhvervsuddannelserne. Gennem projektet har vi nu viden om, hvordan vi finder de talentfulde elever, hvordan deres resultater kan smitte af på skolens øvrige elever, og vi har forslag til indhold i talentsporene, som fremmer elevernes kompetencer inden for innovation, 3D-tegning og prototypeudvikling.

Projektet er støttet af Region Midtjylland og indgik i regionens program om metodeudvikling i forhold til talentindsatsen i ungdomsuddannelserne.

Pædagogisk ledelse på Skive Tekniske Skole med fokus på højtydende undervisningsteams (2014)

Formålet med projektet var at udvikle højtydende undervisningsteams gennem pædagogisk ledelse. Gennem projektet ville vi finde frem til en hensigtsmæssig måde at tale om, reflektere over og udvikle undervisning, pædagogisk praksis og pædagogisk ledelse, så eleverne bliver så dygtige som de kan. 

Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet og var et delprojekt i  FoU-programmet ”Udvikling af pædagogisk ledelse på erhvervsskoler”. Det foregik i samarbejde med Metropol og EVA. Hent afrapporteringen her.

På eller påvirket? – Rusmiddelnetværk på tværs i Skive (2014)

De overordnede mål med projektet var at etablere et rusmiddelforebyggende ungdomsmiljø i Skive gennem et forpligtende samarbejde mellem Skive Kommunes Socialafdeling og alle ungdomsuddannelser i Skive samt at opnå en højere grad af forebyggelse ved tidlig opsporing og vejledning af unge, der var på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler. Projektet blev ledet af Center for Rusmidler og støttet af Sundhedsstyrelsen. Hent den fælles udarbejdede rusmiddelpolitik for Skive her.

School-Industry (2013)

Projektet fokuserede på at forbedre og fremme samarbejdet mellem erhvervsskolerne og industrien, som beskæftiger eleverne efter endt uddannelse. Vores samarbejdsskoler i projektet lå i Tyskland, Polen, Rumænien, Tyrkiet og Tjekkiet. 

Projektet var en del af EU’s Leonardo da Vinci program og bevilget af Styrelsen for Internationale Uddannelser.

SPACE II (2013)

Elever og lærere på træuddannelserne fra Skive Tekniske Skole arbejdede i projektet sammen med elever og lærere fra Tjekkiet, Finland og Tyskland om at fremme kendskab til hinandens kompetencer inden for træfaget. Opnåelse af kulturelle kompetencer og interkulturel forståelse var også et vigtigt element i det tværnationale samarbejde.

Projektet var en del af EU’s Comenius program og bevilget af Styrelsen for Internationale Uddannelser.

Talentspotning - et bidrag til udvikling af en dygtigere ungdomsgeneration (2016)

Projektet havde til formål at få udviklet et differentieret og mere præcist talentbegreb, der kan danne grundlag for at arbejde med talentudvikling i forskellige typer af ungdomsuddannelser og at få udviklet og implementeret en række metoder og værktøjer, der kan støtte både elever, lærere og vejledere med at ’spotte’ elevernes talentpotentiale.

Projektet på Skive Tekniske Skole var en del af et større regionalt projekt, støttet af Region Midtjylland, som led i regionens satsning på at udvikle talent i ungdomsuddannelserne. Vores del af projektet blev gennemført på grundforløbsindgangen ”Produktion og Udvikling” rettet mod smede- og værktøjsmageruddannelsen.

Teori giver mening for serviceassistent- og boligmonteringselever via opgaver, som kobler skole- og praktikuddannelse (2015)

Formålet med projektet var at øge serviceassistentelevers og boligmonteringselevers motivation for og forståelse af teori i uddannelsen. I samarbejde med praktikvirksomheder udarbejdede vi opgaver, som kædede indlært teori på skolen med oplæring i praktikken og byggede ny teori ovenpå i næste skoleperiode.

Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet og foregik i samarbejde med Evalueringsinstituttet (EVA) og Center for Ungdomsforskning (CEFU), Aalborg Universitet. Hent afrapporteringen her.

Udvikling af undervisning via virksomhedsforløb for lærere (2016)

Projektet var støttet af Undervisningsministeriet og indgik i FoU-inspirationsprogrammet ”Kortere virksomhedsforløb for lærere”.

På baggrund af kortere virksomhedsforløb for lærere var det overordnede formål med projektet at udvikle undervisningen på grund- og hovedforløb. Dels så der er en større sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikundervisning. Og dels så undervisningen på skolen tager udgangspunkt i de aktuelle forhold i de forskellige brancher og giver eleverne mulighed for differentieret læring på højere niveauer, som bl.a. omfatter brugen af nye teknologier, programmer og metoder.

Gennem projektet har vi udviklet en praksis for brug af kortere virksomhedsforløb i lærernes kompetenceudvikling.

Hent afrapporteringen her.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes