...
Pædagogiske projekter

Pædagogiske projekter


Skolen gennemfører projekter, som udvikler indhold og pædagogik i uddannelserne.

Aktuelt er vi i gang med:

Innovation i Praksis

"Innovation i Praksis" er et samlet projekt for uddannelsesinstitutioner og aktører i hele Region Midtjylland, hvor regionen ønsker at styrke udbredelsen af innovation og entreprenørskabsundervisningen i ungdomsuddannelserne. På Skive Tekniske Skole deltager vi i den del af projektet, der retter sig mod EUD og EUX. Sammen med lærere fra Teknisk Skole Silkeborg og Learmark vil vi udvikle og afprøve eksemplariske undervisningsforløb om bæredygtigt byggeri, hvor innovation og intra-/entreprenørskab er indlejret i den erhvervsfaglige undervisning. Desuden vil vi gennemføre en innovationscamp i samarbejde med Entreprenørfonden for EUD-elever.

Projektet støttes af Region Midtjylland.

InnovationsSkole Midt

Projektet har til formål at styrke det innovationsdidaktiske og -pædagogiske beredskab i regionens ungdomsuddannelser, så undervisningen udvikler elevernes innovative kompetencer som en integreret del af elevernes uddannelse. Skive Tekniske Skole deltager i projektet sammen med 14 andre ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland.

Region Midtjylland støtter projektet.

Klar til uddannelse

Skive Kommune, VUC og Skives erhvervsskoler har indgået et nyt samarbejde om brobygning til uddannelse, som skal sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

I 2017 bliver brobygning til uddannelse førstevalget, når unge ledige uden uddannelse søger hjælp i jobcentret. Det betyder, at de unge begynder i brobygning på Skive Handelsskole eller Skive Tekniske Skole, hvor de kommer ind i et uddannelsesmiljø sammen med skolernes øvrige elever.

Brobygningsforløbet skal være med til at gøre de unge klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Gennem forløbet skal de 18 - 29 årige deltagere opnå en faglig afklaring, en opkvalificering i dansk og matematik samt en personlig og social udvikling, så de bliver klar til at gennemføre en erhvervsuddannelse på VUC eller en anden ordinær ungdomsuddannelse.

Støtten til de unge er afgørende for succes. Derfor får medarbejdere fra jobcentret fast plads på de to erhvervsskoler, hvor de unge i brobygningsforløbet følger et fast ugeskema. Desuden er der indlagt perioder med vikssomhedspraktikker. Skolerne lægger vægt på, at de unge opbygger gode relationer til andre igennem brobygningsforløbet og i første del af deres ordinære uddannelse, indtil de indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

"Klar til uddannelse" er et samarbejdsprojekt mellem Skive Tekniske Skole, Skive Handelsskole, Social- og Sundhedsskolen STV, VUC Skive-Viborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Skive.

Brobygningsmetoden er afprøvet gennem 12 projekter på erhvervsskoler landet over i 2013-2014, og de positive erfaringer spreder sig nu til 14 nye brobygningsprojekter over hele landet - herunder i Skive.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering støtter projektledelsen på skolerne og tovholderfunktioner i kommunen.

Pædagogisk ledelse med fokus på feedback på Skive Tekniske Skole

Sammen med tilsvarende projekter på 41 andre erhvervsskoler og gymnasier indgår projektet i et udviklingsprogram om pædagogisk ledelse, igangsat af Undervisningsministeriet.
Det overordnede formål med projektet på Skive Tekniske Skole er at skabe samarbejdsformer mellem de pædagogiske ledere og medarbejderne i teams af forskellig størrelse, som fremmer kvaliteten i undervisningen og øger elevernes læring. Vi gennemfører projektet med udgangspunkt i HTX og EUD-start.

Brug af realkompetencevurdering for voksne i uddannelse til serviceassistent

På serviceassistentuddannelsen oplever vi en del voksne elever, som har vanskeligt ved at se, hvor de står i forhold til uddannelsens mål og hvad det er, de skal lære. For at imødegå dette, vil vi i projektet arbejde med dialogbaseret uddannelsesplanlægning med udgangspunkt i realkompetencevurdering, så resultaterne af RKV'en bruges i undervisningen og påvirker, hvad den enkelte elev skal lære.

Vi vil udvikle et samtaleredskab (et kompetencespind), som synliggør, hvor eleven står i de forskellige fag/i forhold til de forskellige mål. Redskabet bruges i kontaktlærerens samtaler med eleven både ved start og undervejs i uddannelsen, hvor der følges op på RKV'en og elevens læring.

Projektet er en del af FoU-programmet "Udvikling af fokusbaseret viden på erhvervsuddannelserne" og støttes af Undervisningsministeriet.

Young Business

I projektet "Young Business" skal der udvikles og afprøves en model for en systematisk integration af entreprenørskabsundervisningen i ungdomsuddannelserne. Derfor vil der på VidenDjurs, Learnmark Horsens, Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole blive fokus på entreprenørskab i 2015-2017, og det vil betyde en tættere tilknytning til erhvervslivet.

Region Midt støtter projektet.

Ung hjerne

Sammen med 17 andre erhvervsskoler og gymnasier deltager Skive Tekniske Skole som partner i projektet ”Hjernetræning i ungdomsuddannelserne”. Projektets formål er at undersøge effekten af funktionel hjernetræning som grundtræning og anvendt værktøj i undervisningen til at træne elevernes mentale kapacitet og trivsel.

Funktionel hjernetræning er en træningsform, som søger at skabe øget hjerneaktivitet, hvilket medfører styrkelse af hjernens netværk. Når hjernens netværk bliver stærkere, forløber hjerneprocesserne hurtigere og mere effektivt. Træningen foregår via fysiske øvelser, der udfordrer hjernen på tre niveauer: logisk opgaveløsning, sansepåvirkninger og kropslig motorik. Træningsformen bidrager til at indfri kravet i Erhvervsskolereformen fra 2015 om 45 minutters daglig motion og bevægelse.

Projektet støttes af Nordea-fonden. Følg projektet på http://unghjerne.dk/

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes